Protocol între USL şi UDMR în Bihor

Zi agitată şi plină de surprize astăzi în politica bihoreană. După ce dimineaţa împreună cu colegii liberali şi conservatori am constituit USL Bihor, după amiaza am încheiat o altă înţelegere politică strategică. 
În ajunul Congresului UDMR, USL Bihor a semnat un protocol de colaborare pentru o perioadă de 5 ani cu UDMR Bihor! Scopul acestei coaliţii politice este de asigura buna guvernare şi prosperitatea cetăţenilor judeţului Bihor. UDMR Bihor devine astfel prima organizaţie a Uniunii care a avut curaj şi înţelepciune să semneze un astfel de protocol cu USL. Trebuie să mărturisesc că această colaborare cu UDMR nu a început astăzi. Aici în Bihor, am avut şi avem o relaţie foarte bună cu colegii noştri maghiari. 
Sunt convins că ceea ce am făcut noi astăzi reprezintă pentru cetăţenii acestui judeţ, dar şi pentru întreaga ţară speranţa zilei de mâine. Nu este un gest făcut doar pentru judeţul Bihor, este un gest făcut pentru întreaga naţiune şi dorim ca gestul nostru să fie urmat şi de celelalte organizaţii. 
În continuare puteţi citi şi dumneavoastră conţinutul acestui protocol. De asemenea, am adăugat şi câteva fotografii realizate la semnarea documentului.
 
 
 Protocol de colaborare încheiat între PNL –PC, PSD, reprezentanţii locali ai USL şi UDMR, organizaţiile din Judeţul Bihor
În baza colaborării politice avute în judeţul Bihor, a situaţiei politice şi economice actuale şi având în vedere că:
este necesară stabilitatea şi continuitatea în administraţia  municipiului Oradea şi judeţului Bihor pentru derularea proiectelor de dezvoltare şi absorbţia fondurilor europene,
se impun politici coerente ale autorităţilor locale pentru a face faţă provocărilor ce derivă din constrângerile generate de criza economică,
este necesară coagularea tuturor forţelor politice ce susţin statul de drept şi mecanismele democratice,
este nevoie în continuare de promovarea programelor şi proiectelor ce fac posibilă păstrarea identităţii comunităţilor minoritare,
Părţile semnatare convin următoarele:
Art. 1. Formaţiunile semnatare constituie o coaliţie politică la nivelul judeţului Bihor, având ca obiective principale buna guvernare si asigurarea prosperităţii cetăţenilor.
Art. 2. Direcţiile de acţiune ale coaliţiei, pentru Judeţul Bihor, sunt:
2.1.  Asigurarea unei administraţii eficiente şi responsabile. 
2.2. Adoptarea unor politici publice în vederea atragerii investiţiilor  şi sprijinirea creării de noi locuri de muncă.
2.3. Sprijinirea eficace a intereselor majore ale judeţului Bihor şi a oricăror proiecte ce generează dezvoltarea judeţului.
2.4.  Susţinerea bunei convieţuiri interetnice şi interconfesionale.
2.5. Respectarea şi promovarea valorilor autentice morale, culturale, educaţionale şi profesionale.
Art. 3. Colaborarea în cadrul coaliţiei se bazează pe:
3.1. Asumarea în comun a proiectelor şi programelor convenite pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Bihor.
3.2. Elaborarea unui pact de neagresiune şi colaborare judeţean, pact care va fi extins şi la nivelul organizaţiilor locale. 
3.3. Promovarea valorilor europene a principiilor de toleranţă interetnică prin proiecte care susţin păstrarea identităţii culturale ale minorităţilor naţionale.
3.4. Păstrarea identităţii partidelor semnatare şi a angajamentelor fundamentale faţă de propriii susţinători şi alegători.
Art.4.  Priorităţile coaliţiei pentru judeţul Bihor sunt:
4.1. Susţinerea la nivel guvernamental a finalizării cat mai rapide a autostrăzii ,,Transilvania”şi a centurilor ocolitoare ale oraşelor din judeţul Bihor.
4.2. Extinderea reţelelor de apa si canalizare in judeţ.
4.3. Atragerea fondurilor europene prin programele regionale si transfrontaliere.
4.4. Modernizarea sistemului sanitar in vederea creşterea calităţii serviciilor medicale pentru bihoreni. 
     4.5. Gestionarea integrata a deşeurilor în toate localităţile din judeţ.
4.6. Susţinerea instituţiilor de cultură din judeţul Bihor, prin eficientizare şi reorganizare, precum şi dezvoltarea acţiunilor culturale, care să asigure şi păstrarea identităţii culturale a minorităţilor.
4.7. Sprijinirea unui sistem educaţional performant care să asigure şi egalitatea de şanse.
4.8. Continuarea şi punerea în practică a unor programe coerente pentru sprijinul celor aflaţi în dificultate (pensionari, tineri, familii monoparentale etc.)
Art. 5. Părţile semnatare vor colabora şi vor avea acţiuni comune pentru perioada 2011- 2016, astfel:
5.1. pentru perioada 2011-2012 se va menţine actuala structură de conducere la nivelul judeţului Bihor, atât în cadrul Consiliului Judeţean Bihor cât şi în cadrul Consiliului Municipal Oradea. In termen de 30 de zile de la semnarea prezentului protocol, părţile vor constitui coaliţii in toate consiliile locale din judeţ.
5.2. la alegerile locale din anul 2012, cele două uniuni vor forma majorităţile de guvernare locală atât în cadrul Consiliului Judeţean Bihor cât şi în cadrul Consiliului Municipal Oradea, reprezentanţii fiecărei uniuni făcând parte din structurile executive ale celor două instituţii la nivel de demnitar public (preşedinte, vicepreşedinţi respectiv primar, viceprimari)
5.3. după analiza colaborării pentru perioada 2011-2016, părţile pot decide continuarea acestuia şi pentru un nou mandat.
Art. 6. În cazul în care, la nivel naţional, se va decide reorganizarea regiunilor de dezvoltare, uniunile locale semnatare vor susţine la toate nivelurile decizionale ca reorganizarea să se facă în aşa fel încât Oradea să devină centrul regiunii de dezvoltare din care face parte judeţul Bihor.
Art. 7. Lărgirea sferei drepturilor minorităţilor naţionale, pentru păstrarea identităţii culturale, etnice a comunităţilor minoritare.
7.1. Asigurarea utilizării, conform normelor în vigoare, a limbii minorităţii naţionale în cadrul instituţiilor publice, prin următoarele mijloace: 
7.1.1. asigurarea relaţiilor cu cetăţenii şi în limba maghiară,
7.1.2. utilizarea formularelor şi cererilor-tip în limba maghiară, la solicitarea cetăţenilor, acolo unde legea nu interzice acest lucru în mod expres,
7.1.3. asigurarea serviciilor de interpretare la cererea cetăţenilor conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare
7.1.4. asigurarea afişării în limba minorităţilor a informaţiilor relevante, a denumirilor, conform legislaţiei în vigoare
7.2. Părţile semnatare vor susţine menţinerea şi implementarea dispoziţiilor din Legea educaţiei naţionale nr.1 din ianuarie 2011, pentru reglementările care se referă la învăţământul în limba minorităţilor naţionale.
7.3. Se va susţine adoptarea unei reglementări legislative cu privire la Statutul Minorităţilor Naţionale, în sensul celei aprobat de Guvern şi promovat de acesta în Parlament sub numărul 502/2005
Art. 8. Uniunile locale vor susţine, în comun, extinderea colaborării de la nivelul judeţului Bihor, la nivel regional şi naţional, între formaţiunile politice din care fac parte filialele judeţene semnatare ale prezentului protocol.
Art. 9. Mecanismul de coordonare al Coaliţiei se asigură în principal prin cooperarea pe plan local prin Biroul Coaliţiei (BC).
9.1. Membrii Biroului sunt preşedinţii filialelor precum şi alte persoane care primesc delegare din partea formaţiunilor proprii, iar deciziile luate în consens sunt obligatorii pentru reprezentanţii formaţiunilor semnatare în toate structurile unde au reprezentare. 
9.2. Partidele semnatare vor fi reprezentate la şedinţele Biroului de un număr egal de membrii, la aceste întruniri pot participa şi alţi invitaţi.
Art. 10. Pentru pregătirea şedinţelor fiecare formaţiune va nominaliza o persoană pentru a forma Comitetul Executiv al coaliţiei care are menirea de a pregăti şedinţele BC şi a urmării punerea în practică a deciziilor BC respectiv de a monitoriza îndeplinirea prevederilor din actualul Protocol.
Art. 11. Încetarea prezentului Protocol are loc în următoarele situaţii:
11.1. la expirarea duratei prevăzute la Art. 5,
11.2. prin convenţia părţilor,
11.3. prin încălcarea, de către o parte, a prevederilor prezentului Protocol, a Programului de coaliţie  şi a altor înţelegeri ulterioare, constatată în cadrul Biroului Coaliţiei.
Art.12. Prezentul Protocol s-a semnat în 6 exemplare de valoare egală, câte două pentru fiecare parte. 
   Cornel Popa, Preşedinte PNL
   Ioan Mang, Preşedinte PSD   
   Kiss Alexandru, Preşedinte UDMR
   Traian Bodea, Preşedinte PC
Semnat azi, 24  februarie 2011, la Oradea


Leave a Reply